Obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou Miloš Kasal, Fándlyho 746/8, 926 01 Sereď, IČO: 30052548, DIČ: 1030581695, ako predávajúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.jeja.sk (ďalej len obchod).
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa), zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa ods. 1 a v znení zverejnenom na internetovej stránke www.jeja.sk v čase odoslania elektronickej objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.
3. Objednávka zrušená kupujúcim do troch dní od jej doručenia sa považuje za neplatnú
4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200,00 €, alebo s vyššími nákladmi na dodanie tovaru žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade čiastočného plnenia sa považuje kúpna zmluva za uzavretú ohľadne tejto časti objednaného tovaru.

III.
Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo/miesto podnikania, resp. bydlisko kupujúceho uvedené v elektronickej objednávke. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. iných podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, resp. služby kuriéra (ďalej len prepravca). Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, resp. priamo kupujúcemu.
3. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla do 14 dní od doručenia elektronickej objednávky, prípadne v lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky.
6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

IV.
Spôsob úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.

Platba prevodom na účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme. Tovar uhradíte v hotovosti pri prevzatí.

Osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

Platobná karta - po odoslaní objednávky budete presmerovaný na zabezpečenú stránku spoločnosti Shoptet pay, kde pomocou údajov z vašej karty uskutočníte platbu

V.
Záruka, reklamácie, doklady

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. do 14 dní po doručení písomného prejavu obsahujúceho odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu, v stave v akom ho prevzal od prepravcu alebo predávajúceho, vrátane pôvodného balenia.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho je predávajúci povinný prevziať tovar späť od kupujúceho a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, na jeho adresu alebo účet kupujúceho uvedený v odstúpení od zmluvy. Ak k vráteniu tovaru zo strany kupujúceho dôjde neskôr ako k odstúpeniu od zmluvy, začína táto lehota plynúť odo dňa vrátenia tovaru. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
4. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok

VI.
Poštovné

 
VII.
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.jeja.sk v znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
3. Vyplnením elektronickej objednávky, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodnoprávneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté mu kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.
5. Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, spor bude riešiť súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Platné od 1. 12. 2012

 

Pod dohľadom:

 Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava