Reklamačný poriadok

Reklamační řád (pro fyzické osoby dle ustanovení § 612-627 občanského zákoníku)
I. Všeobecná ustanovení

Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při jejím převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Vlastnické právo koupené věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení dané věci. Při samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnického práva ke koupené věci okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží.
Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí náhodné zkázy, zničení a poškození věci.

II. Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
Jde-li o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.


III. Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit právo z odpovědnosti za vadu bez zbytečného odkladu po projevení se vady u obchodníka. Pokud je zboží nadále používáno kupujícím s vadou, následkem čehož je její neodstranitelnost, nebude reklamace prodávajícím uznána.
Obchodník vystaví kupujícímu reklamační list, ve kterém uvede druh zboží, kdy bylo zakoupeno, jeho cenu, rozsah vady, datum vystavení reklamačního listu a kupující svým podpisem potvrdí předání reklamovaného zboží.
Prodávající prostřednictvím svého zodpovědného pracovníka do 3 pracovních dnů určí, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná.

IV. Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Za odstranitelné vady se považují vady zboží odstraněním kterých neutrpí kvalita a užitné vlastnosti zboží.
V případě, že prodaná věc ještě nebyla použita může kupující požadovat výměnu zboží.
Prodávající má možnost namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
Jde-li o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet oprav řádně užívat má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

V. Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Jde-li o neodstranitelnou vadu, při které lze věc používat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení věci, délce používání věci a možnosti jeho dalšího užívání.