Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (pre fyzické osoby podľa ustanovenia § 612-627 Občianskeho zákonníka)
I. Všeobecné ustanovenia

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. U použitých vecí nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva na kúpené veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenie a poškodenie veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať aj len niektorej súčiastky veci.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky stanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 

III. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodníka. Pokiaľ je tovar naďalej používaný kupujúcim s chybou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
Obchodník vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojim podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

IV. Odstrániteľné chyby

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru.
Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej je možné vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupňa a spôsob opotrebovania veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.